NEW COLLECTION INSTAGRAM CONTEST | Cycleur de Luxe | footwear

GIVEAWAY! WHO WOULD YOU SURPRISE WITH A PAIR OF CDL FROM THE NEW COLLECTION?

Win a pair of shoes for a friend!

Our new Cycleur de Luxe collection is out!

To celebrate we give away a pair of your choice.

Follow the steps below and WIN! 

 1. Follow @cycleurdeluxe on Instagram.
 2. Tag 1 friend in the comments who would totally love to get a pair of these shoes and tell us why.
 3. The winner can pick 1 pair of Cycleur De Luxe shoes mentioned in this video.

Find out more at our Instagram account!

That’s it! The contest ends on Thursday 21st of April 2018.
Good luck to you all!!

 

________________________

Terms & Conditions.

This contest is open to EU residents, 18+ only.

Starts CET 14/2/2019, ends CET 21/2/19, 11:59pm.

Winner will be selected by a jury and notified on 25/2/19 via private message on Instagram.

This campaign is hosted by Cycleur de Luxe and is in no way sponsored, endorsed or administered by Instagram.

________________________

 

Wedstrijdreglement “Win een paar Cycleur de Luxe schoenen om weg te geven

BT Projects – 14 Februari 2019

Artikel 1 – Voorwerp

1.1. De wedstrijd “Win een paar Cycleur de Luxe schoenen om weg te geven” (hierna “de Wedstrijd”) wordt georganiseerd door BT PROJECTS, Antoon Catriersstraat 39 – 9031 Harelbeke, met ondernemingsnummer BE0866.405.582.

1.2. De Wedstrijd loopt vanaf 14/2/2019 t.e.m. 21/2/2019 (hierna “de Wedstrijdperiode”).

1.3. Eventuele vragen of klachten met betrekking tot de Wedstrijd kunnen gemeld worden bij de organisator door het sturen van een e-mail naar het volgende adres friedel@dsa.company (DSA bvba is het uitvoerend bureau in naam van bovenvermelde organisator)

Artikel 2 – Deelnemingsvoorwaarden

2.1. Deelname aan deze actie staat (uitsluitend) open voor ieder die in België woonachtig is en ten tijde van de wedstrijd de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, met uitzondering van:

 • Personeelsleden van BT Projects.
 • Zijn communicatie-en adviesbureau’s.
 • Hun respectievelijke familieleden die onder hetzelfde dak woonachtig zijn.

(Hierna “de Deelnemer” genoemd), kan deelnemen aan deze Wedstrijd.

(Hierna “de Ontvanger’ genoemd), wordt aangeduid door de deelnemer als persoon die kans maakt om de prijs te ontvangen. De deelnemer en ontvanger kunnen éénzelfde persoon zijn.

2.2. Deelname aan de Wedstrijd is gratis en zonder aankoopverplichting. Het is niet mogelijk om deel te nemen aan de Wedstrijd op enige andere manier dan degene die wordt beschreven in huidig Wedstrijdreglement.

Artikel 3 – Deelnemingsmodaliteiten – Verloop van de Wedstrijd

3.1. Om te kunnen deelnemen aan de Wedstrijd, dient de Deelnemer te voldoen aan de voorwaarden zoals uiteengezet onder 2 en beschreven in de Instagram post, gerelateerd aan de Wedstrijd. Een voorafgaande registratie is niet vereist voor de deelname aan de Wedstrijd. De deelname heeft automatisch de aanvaarding door de Deelnemer van dit Wedstrijdreglement tot gevolg.

3.2. Elke Deelnemer is identificeerbaar aan de hand van zijn Instagram profiel. Elke Deelnemer draagt zelf de verantwoordelijkheid voor de instellingen van zijn Instagram profiel.

3.3. Alle deelnames die in elke andere als de voorziene vorm werden overgedragen of die de bepalingen in dit Wedstrijdreglement niet respecteren zullen worden uitgesloten en de Deelnemer zal gediskwalificeerd worden.

3.4. De Organisator behoudt zich uitdrukkelijk het recht om een Deelnemer uit te sluiten indien hij/zij onderhavig Wedstrijdreglement niet respecteert, vooral in het geval van vermoeden van valsspelen of bedrog tijdens de deelname aan de Wedstrijd. De Deelnemers beschikken niet over een rechtsmiddel of beroepsmogelijkheid tegen zulke definitieve beslissingen door de Organisator.

3.5. Bij deze Wedstrijd is er 1 paar Cycleur de Luxe te winnen. Per persoon kan maximaal 1 keer worden deelgenomen en maximaal 1 inventum ijskast gewonnen worden per persoon.

3.6. De totale kosten voor deelname aan de Wedstrijd (telefoon, internetverbinding, ….) evenals alle eventuele kosten die verband houden met het verkrijgen of het gebruik van de toegewezen prijs, vallen volledig ten laste van de Deelnemer. In geen enkel geval kunnen de Deelnemers een vergoeding van deze kosten van de Organisator vorderen.

Artikel 4 – Bepaling van de Winnaar – Prijzen

4.1. Om geldig deel te nemen aan de wedstrijd, moet de deelnemer het Instagram-profiel van Cycleur de Luxe volgen (https://www.instagram.com/cycleurdeluxe/) en in de commentaar op de Instagram-post van de wedstrijd, de persoon benoemen, taggen in de commentaar en vertellen waarom die persoon het verdient om een een paar Cycleur de Luxe schoenen te krijgen. (deze persoon kan niet jezelf zijn) .

Dat kan in de vorm van tekst, maar toevoeging van een foto, of video worden ook aanvaard. Op 25 februari 2019 kiest een jury bestaande uit drie personen (één persoon van BT Projects, één van zijn communicatiebureau en een derde persoon) op basis van de inhoud van de reactie, met speciale aandacht voor originaliteit, creativiteit en emotie, de Winnaar.

4.2. Je wint een paar Cycleur de Luxe schoenen om weg te geven voor de persoon die je getagged hebt, te kiezen uit de modellen die in de Instagram-post van de Wedstrijd vermeld zijn (ook vermeld als “de Prijs”). De Organisator is niet verantwoordelijk over het feit of de Winnaar deze paar schoenen effectief geeft aan de genomineerde persoon of niet.

4.3. De Prijzen van deze Wedstrijd kunnen niet worden omgewisseld noch worden omgezet in speciën of natura.

4.4. De Organisator behoudt zich het recht voor elk van de bovenvermelde Prijzen te allen tijde en zonder voorafgaande verwittiging of vermelding van redenen te wijzigen of terug te trekken. Bovendien behoudt de Organisator zich het recht voor Prijzen te vervangen door een prijs van vergelijkbare waarde.

4.5. De winnaar zal via privé-bericht op Facebook door de Organisator gecontacteerd worden op 25 februari 2019. De winnaar zal verzocht worden zijn/haar gegevens beschikbaar te stellen of de gegevens van de ontvanger ten behoeve het reserveren en beschikbaar stellen voor de verzending van de Prijs. Indien de winnende Deelnemer, zijn/haar gegevens niet voor 2 maart 2019, 23u59 doorstuurt, behoudt de Organisator zich het recht voor de respectieve Prijs aan een andere Deelnemer toe te kennen of erover te beschikken hoe de Organisator dit wenst.

4.6. De Organisator kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies, diefstal of beschadiging van de Prijs bij afhaling ervan. De Organisator garandeert verder niets met betrekking tot de bruikbaarheid, de kwaliteit of de geschiktheid van de prijs in kwestie voor welk doeleinde dan ook. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die direct of indirect zou zijn veroorzaakt door de prijs in kwestie of het gebruik ervan, noch voor de eventuele kosten of uitgaven die verband houden met de toewijzing of het gebruik van een Prijs.

4.7. In geval van enige betwisting omtrent gelijk welk aspect van de Wedstrijd aanvaardt elke Deelnemer het vaststaande en onbetwistbare beslissingsmonopolie waarover de Organisator beschikt.

Artikel 5 – Bescherming van Persoonsgegevens

5.1. De Organisator behandelt de persoonsgegevens die in het kader van de Wedstrijd overgemaakt werden in overeenstemming met de EUROPESE GDPR-wetgeving over bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, die van kracht is sinds 25 mei 2018

5.2. De Deelnemer gaat ermee akkoord dat de gegevens die bij de registratie werden overgemaakt worden bewaard en gebruikt door de Organisator met het oog op een goed verloop van de Wedstrijd en voornamelijk om de Deelnemers in het kader van de Wedstrijd te informeren en contacteren.

5.3. Deze gegevens worden verwerkt door de Organisator en worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële doeleinden zonder de toestemming van de betrokkene. Ze kunnen echter worden meegedeeld aan personen of organisaties die in directe verhouding staan met de Organisator en de andere diensten of ondernemingen verbonden aan de Organisator in het kader van een eventuele onderaanneming van de verwerking van gegevens voor doeleinden van de huidige Wedstrijd.

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten

6.1. De deelnemer verklaart en garandeert de auteur te zijn van de tekst. Elke deelnemer verbindt zich ertoe om geen inhoud te publiceren die inbreuk maakt op het recht op mededeling aan het publiek, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer, enig persoonlijkheidsrecht evenals op enig intellectueel eigendomsrecht, zoals m.n. het auteursrecht.

6.2. BT Projects behoudt zich het recht voor om teksten die ongepast worden geacht niet te publiceren of te verwijderen. Zonder dat deze opsomming exhaustief is, wordt het volgende materiaal als ongepast beschouwd:

 1. a) Materiaal dat inbreuk maakt op enig persoonlijkheidsrecht, het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer of het recht op afbeelding van een derde;
 2. b) Materiaal dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een derde, en m.n. op het auteursrecht;
 3. c) Materiaal dat reclame, verzoeken of referenties bevat die geen verband houden met BT Projects / Cycleur de Luxe ;
 4. d) Materiaal dat citaten/uitspraken bevat die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Kwaremont ;
 5. e) Materiaal dat op eender welke manier eerrovend, beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.

6.3. Tevens kan de Organisator naar eigen goeddunken materiaal weigeren dat zij ongepast acht in het kader van de Wedstrijd.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

7.1. De Organisator behoudt zich steeds het recht voor om de Wedstrijd, zonder voorafgaande kennisgeving, te kunnen wijzigen, opschorten of annuleren in geval van overmacht of andere, onvoorzienbare gebeurtenissen die buiten zijn wil om gebeuren, en dit zonder dat de Deelnemers of andere betrokkenen aanspraak kunnen maken op enige mogelijkheid tot schadevergoeding.

7.2. Behoudens grove of opzettelijke fout kunnen noch de Organisator zelf, noch haar medewerkers, noch andere derden op wie beroep wordt gedaan in het kader van de Wedstrijd, verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schade die zou zijn veroorzaakt door fouten gemaakt bij de Wedstrijdorganisatie, het verloop van de Wedstrijd of de toekenning van de Prijzen. Ze wijzen eveneens elke verantwoordelijkheid af voor schade voortvloeiend uit gebeurlijke wijzigingen, opschortingen en annuleringen, in de zin van artikel 7.1.

7.3. De Organisator verklaart hierbij uitdrukkelijk niet aansprakelijk te zijn voor eventuele gebeurlijke ongevallen of schade die hetzij rechtstreeks, hetzij onrechtstreeks verband houden met de Wedstrijd, het Wedstrijdverloop of dit Wedstrijdreglement in het algemeen. De Deelnemer vrijwaart de Organisator uitdrukkelijk voor elke vorm van aansprakelijkheid, verplichting tot het betalen van schadevergoeding, sanctie of financiële tussenkomst ten gevolge van enige materiële, immateriële, psychologische of lichamelijke schade van welke aard dan ook.

7.4. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen die het verloop van deze Wedstrijd naar alle redelijkheid met zich kan meebrengen. Citaten/ uitspraken of beeldmateriaal die toebehoren aan een derde of die verband houden met een merk dat concurreert met het merk Kwaremont , mogen niet gebruikt worden door de Deelnemer, alsook materiaal dat op eender welke manier beledigend, bedreigend, haatdragend, expliciet seksueel of racistisch zijn.

7.5. Indien de Organisator zich gedwongen ziet de Wedstrijd vroegtijdig te beëindigen als gevolg van het ongepaste of ongewenste gedrag van een Deelnemer, kan de Organisator aanspraak maken op schadevergoeding ter compensatie van de door hem geleden schade.

7.6. Deelname aan de Wedstrijd impliceert kennis en aanvaarding van de eigenschappen en de beperkingen van het internet, met name betreffende de technische prestaties, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en de risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk.

Bijgevolg, en in overeenstemming met hetgeen bepaald in de vorige alinea, kan Organisator niet aansprakelijk gesteld worden voor:

– data overdracht via het Internet;

– slecht functioneren van het Internet en/of de gebruikte software;

– de gevolgen van virussen, bugs, anomalieën, technische gebreken;

– om het even welke technische, hardware- en softwaregebreken, van welke aard dan ook. De Organisator kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door onverenigbaarheid tussen de technologieën gebruikt voor de Wedstrijd en de door de Deelnemer gebruikte hardware- en/of softwareconfiguratie.

7.7. Deze wedstrijd is op geen enkele wijze gesponsord, ondersteund of beheerd door of verbonden met Facebook. Door deel te nemen aanvaard je dat dat je informatie levert aan de Organisator en niet aan Facebook, zodat je de Organisator kan contacteren binnen het kader van de Wedstrijd. Door deel te nemen aan de Wedstrijd zie je eveneens onherroepelijk af van gerechtelijke stappen ten opzichte van Facebook.

7.8. De Organisator is niet verantwoordelijk voor het feit of de aangeduide Ontvanger in de reactie van de Deelnemer ook daadwerkelijk de ontvanger is. De deelnemer kan zichzelf alsnog opgeven als persoon die de prijs komt ophalen. Waar de prijs dan uiteindelijk naar toegaat valt volledig buiten de verantwoordelijkheid van BT Projects . 

Artikel 8 – Aanvaarding van het Wedstrijdreglement

8.1. In het geval van een situatie die niet zou geregeld zijn door dit Wedstrijdreglement zal de Organisator er alles aan doen om dit op een eerlijke en niet-discriminerende wijze op te lossen.

8.2. Elke Deelnemer verbindt zich er verder toe om zich te houden aan elke eventuele beslissing die moet worden genomen door de Organisator met betrekking tot de Wedstrijd, met inbegrip van elk element of situatie die door dit Wedstrijdreglement niet voorzien is. De beslissingen van de Organisator zijn definitief en niet vatbaar voor beroep.

Artikel 9 – Wijzigingen van het Wedstrijdreglement

9.1. De Organisator behoudt zich het recht voor om de organisatie en/of het verloop van de Wedstrijd, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, op te schorten, te verkorten, of te beëindigen en dit zonder opgave van redenen en zonder vergoeding verschuldigd te zijn aan de Deelnemers of derden. Door deelname aan de Wedstrijd is elke Deelnemer automatisch gebonden aan de wijzigingen van dit Wedstrijdreglement.

9.2. Indien één van de hypotheses vermeld in artikel 9.1 zich zou voordoen zal de Organisator redelijke maatregelen nemen om dit zo spoedig mogelijk in de Facebook post van de wedstrijd te vermelden.

Artikel 10 – Deelbaarheid

Indien een bepaling van dit Wedstrijdreglement geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of niet- afdwingbaar wordt verklaard onder het toepasselijke recht, zal deze bepaling geen deel meer uitmaken van dit Wedstrijdreglement. De wettigheid, geldigheid en bindende aard van de andere bepalingen van dit Wedstrijdreglement blijven onaangetast.

Artikel 11 – Toepasselijk recht en geschillen

11.1. De Deelnemers verbinden zich ertoe, in geval van onenigheid over de toepassing of interpretatie van dit Wedstrijdreglement, eerst een minnelijke oplossing met de Organisator te zoeken alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

11.2. Dit Wedstrijdreglement, alsook het verloop van de Wedstrijd zelf zijn onderworpen aan het Belgische recht.

///

­­RÈGLEMENT DU CONCOURS GAGNEZ une paire de souliers Cycleur de Luxe

BT Projects – 14 FEVRIER 2019

Article 1er – Objet

1.1.  Le concours « GAGNEZ une paire de souliers Cycleur de Luxe » (ci-après « le Concours ») est organisé par BT PROJECTS, Antoon Catriersstraat 39 – 9031 Harelbeke, avec pour numéro d’entreprise BE0866.405.582.

1.2.  Le Concours se déroule du 14/02/2019 au 21/2/2019 inclus (ci-après « la Période du concours »).

1.2. Les questions ou les plaintes éventuelles concernant le Concours peuvent être adressées par courriel à l’Organisateur à l’adresse suivante : friedel@dsa.be (l’agence de communication).

Article 2 – Conditions de participation

2.1.  Toute personne physique âgée de 18 ans au moins au moment du concours, résidant dans un de pays de l’Union Européenne et participant à des fins non commerciales (ci-après « le Participant ») peut prendre part au présent Concours, à l’exception :

  • Des membres du personnel de BT Projects
  • De ses bureaux de communication et de conseil
  • Des membres de leurs familles respectives vivant sous le même toit.

2.2.  La participation au Concours est gratuite et sans obligation d’achat. Il n’est pas possible de participer au Concours d’une quelconque autre manière que celle décrite dans le présent Règlement du Concours.

Article 3 – Modalités de participation – Déroulement du Concours

3.1.  Pour pouvoir participer au Concours, le Participant doit remplir les conditions énoncées au point 2 et décrites dans le post Instagram lié au Concours. La participation au Concours ne requiert pas d’inscription préalable. La participation implique automatiquement l’acceptation, dans le chef du Participant, du présent Règlement du Concours.

3.2.  Chaque Participant est identifiable au moyen de son profile Instagram. Chaque Participant assume lui-même la responsabilité de l’exactitude et de l’exhaustivité des données de son profile Instagram.

3.3.  Les participations incomplètes ou inexactes, ou les participations ayant été transmises sous toute autre forme que celle prévue ou qui ne respectent pas les dispositions reprises dans le présent Règlement du Concours seront exclues et le Participant sera disqualifié.

3.4.  L’Organisateur se réserve expressément le droit d’exclure un Participant s’il ne respecte pas le présent Règlement du Concours, en particulier en cas de suspicion de tricherie ou de fraude durant la participation au Concours, entre autres en cas de tentative de percer des codes uniques.

Les Participants ne disposent d’aucun recours ni de possibilité d’appel contre de telles décisions définitives de l’Organisateur.

3.5.  Lors de ce Concours, 1 paire de Cycleur de Luxe chaussures est à gagner. Une seule participation maximum possible par personne.

3.6. Les coûts totaux de la participation au Concours (téléphone, connexion Internet, …) ainsi que tous les coûts éventuels liés à l’acquisition ou à l’utilisation du prix attribué, sont de la seule responsabilité du Participant. En aucun cas les Participants ne peuvent demander le remboursement de ces frais à l’Organisateur.

Article 4 – Détermination des gagnants – Prix

4.1.  Afin que la participation soit considérée valable, le Participant doit suivre le compte Instagram de Cycleur de Luxe https://www.instagram.com/cycleurdeluxe/ et ensuite taguer une personne en commentaire de post Instagram du Concours, en écrivant pourquoi cette personne mérite de gagner un une paire de chaussures de la nouvelle collection Cycleur de Luxe. On ne peut pas nominer soi-même. Le commentaire le plus original sera sélectionnée par un jury et gagnera le Prix.

Un jury indépendant, constitué entre autres de membres du personnel de BT Projects, désignera le gagnant le 25 février 2019. Le jury ne devra en aucun cas justifier ses décisions. Celles-ci sont irrévocables.

4.2.  Le gagant remporte une paire de chaussures au choix, parmi les modèles qui sont illustrés dans le post Instagram du concours. L’Organisateur n’est pas responsable du fait si le Gagnant offer en effet les chaussures à la personne nominee ou pas.

4.3.  Les Prix de ce Concours ne peuvent être ni échangés ni convertis en espèces ou devises auprès de l’Organisateur.

4.4.  L’Organisateur se réserve le droit, à tout moment et sans avertissement préalable ni justification, de modifier ou retirer chacun des prix précités. En outre, l’Organisateur se réserve le droit de remplacer les Prix par un prix de valeur équivalente.

4.5.  Le gagnant sera contacté par message privé sur Instagram par l’Organisateur, le 25 février 2019. Il lui sera demandé de fournir son nom complet et son adresse dans le but de lui envoyer le Prix. Si le Participant gagnant ne transmet pas ses données avant le 2 mars 2019 à 23h59, l’Organisateur se réserve le droit d’attribuer le Prix à un autre Participant ou d’en disposer à sa guise.

4.6.  L’Organisateur ne peut être tenu responsable de la perte, du vol ou de la dégradation du Prix lors de son enlèvement. En outre, l’Organisateur ne fournit aucune garantie quant à l’utilité, la qualité ou l’adéquation du prix en question à quelque fin que ce soit. L’Organisateur ne peut être tenu responsable des dommages directement ou indirectement causés par le prix en question ou son utilisation, ni des frais ou dépenses éventuel(le)s lié(e)s à l’attribution ou à l’utilisation d’un Prix.

4.7.  En cas de contestation concernant un aspect quelconque du Concours, chaque Participant accepte le monopole de décision établi et incontestable dont dispose l’Organisateur.

Article 5 – Protection des données à caractère personnel

5.1.  L’Organisateur traite les données à caractère personnel transmises dans le cadre du Concours conformément au réglement européen RGPD, relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, en force depuis 25 mai 2018.

5.2.  Le Participant accepte que les données transmises lors de l’inscription soient conservées et utilisées par l’Organisateur en vue du bon déroulement du Concours, et principalement pour informer et contacter les Participants dans le cadre du Concours.

5.3.  Ces données sont traitées par l’Organisateur et ne sont pas transmises à des tiers à des fins commerciales sans le consentement de l’intéressé. Elles peuvent toutefois être communiquées à des personnes ou organisations en relation directe avec l’Organisateur et d’autres services ou entreprises lié(e)s à l’Organisateur dans le cadre d’une éventuelle sous- traitance du traitement des données aux fins du présent Concours.

Article 6 – Droits de propriété intellectuelle

6.1. Le participant déclare et garantit être l’auteur du commentaire. Chaque participant s’engage à ne pas publier de contenu qui enfreindrait le droit de communication au public, le droit de protection de la vie privée, tout droit de la personnalité ou tout droit de propriété intellectuelle, comme des droits d’auteur.

6.2. BT Projects se réserve le droit de ne pas publier ou de supprimer des commentaires jugées inappropriées. Sans que cette énumération ne soit exhaustive, les commentaires suivants seront considérés comme inappropriés :

 1. Le contenu portant atteinte à tout droit de la personnalité, au droit à la protection de la vie privée ou au droit à l’image d’un tiers
 2. Photos portant atteinte aux droits de propriété intellectuelle d’un tiers et notamment aux droits d’auteur
 3. Le contenu portant de la publicité, des sollicitations ou des références sans lien avec BT Projects
 4. Photos contenant des citations/propos appartenant à un tiers ou liés à une marque concurrente de BT Projects
 5. Photos déshonorantes, offensantes, menaçantes, haineuses, explicitement sexuelles ou racistes.

6.3. BT Projects pourra également refuser tout commentaire jugés inappropriée dans le cadre du Concours.

Article 7 – Responsabilité

7.1.  L’Organisateur se réserve toujours le droit de pouvoir modifier, suspendre ou annuler le Concours sans notification préalable en cas de force majeure ou d’autres événements imprévisibles indépendants de sa volonté et ce, sans que les Participants ou d’autres parties concernées puissent prétendre à une quelconque possibilité de dédommagement.

7.2.  Sauf faute grave ou intentionnelle, ni l’Organisateur ni ses collaborateurs ni d’autres tiers auxquels il est fait appel dans le cadre du Concours ne peuvent être tenus responsables des dommages éventuels qui auraient été occasionnés par des fautes commises lors de l’organisation du Concours, du déroulement du Concours ou de l’attribution des Prix. Ils déclinent également toute responsabilité en cas de dommages découlant d’éventuelles modifications, suspensions et annulations au sens de l’article 7.1.

7.3.  Par la présente, l’Organisateur décline expressément toute responsabilité en cas d’accidents ou de dommages éventuels en rapport direct ou indirect avec le Concours, le déroulement du Concours ou le présent Règlement du Concours de manière générale. Le Participant met l’Organisateur expressément à couvert de toute forme de responsabilité, d’obligation de paiement de dommages-intérêts, de sanction ou d’intervention financière par suite de dommages matériels, immatériels, psychologiques ou corporels quelconques de quelque nature qu’ils soient.

7.4.  La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites que le déroulement du présent Concours peut raisonnablement entraîner. Les citations / déclarations ou images appartenant à un tiers ou liées à une marque entrant en concurrence avec les marques de BT Projects ne peuvent pas être utilisées par le Participant, de même que des photographies ou textes à caractères offensant, menaçant, haineux, explicitement sexuel ou raciste.

7.5.  Si l’Organisateur se voit contraint de mettre fin prématurément au Concours par suite du comportement inopportun ou indésirable d’un Participant, l’Organisateur peut prétendre à un dédommagement en compensation du préjudice subi.

7.6.  La participation au Concours implique la connaissance et l’acceptation des caractéristiques et des limites d’Internet, en particulier en ce qui concerne les performances techniques, les risques d’interruption et, plus généralement, les risques inhérents à toute liaison et à tout transfert via Internet, à l’absence de protection de certaines données contre d’éventuels détournements, et les risques de contamination par d’éventuels virus sur le réseau.

Par conséquent et conformément aux dispositions de l’alinéa précédent, l’Organisateur ne peut être tenu responsable :

  • –  du transfert de données via Internet ;
  • –  du mauvais fonctionnement d’Internet et/ou du logiciel utilisé ;
  • –  des conséquences de virus, bogues, anomalies, défaillances techniques ;
  • –  de tout défaut technique, matériel et logiciel, de quelque nature qu’il soit.

L’Organisateur ne peut davantage être tenu responsable des dommages découlant de l’incompatibilité entre les technologies utilisées pour le Concours et la configuration de matériel et/ou de logiciel utilisée par le Participant.

7.7.  Ce concours n’est en aucun cas sponsorisé, soutenu, géré par ou lié à Facebook. En participant, vous acceptez de fournir des informations à l’Organisateur et non à Facebook afin que l’Organisateur puisse vous contacter dans le cadre du Concours. En participant au Concours, vous renoncez également de manière irrévocable aux procédures judiciaires à l’encontre de Facebook.

7.8. L’Organisateur n’est pas responsable du fait si la personne, qui a été designée par le Participant, ne reçoit pas vraiment le Prix de la part du participant. L’Organisateur ne devra pas decider qui de ce deux personnes gardera le Prix.

Article – Acceptation du Règlement du Concours

8.1.  Dans le cas d’une situation non réglée par le présent Règlement du Concours, l’Organisateur met tout en œuvre pour régler celle-ci de façon équitable et non discriminatoire.

8.2.  Chaque Participant s’engage en outre à respecter toute décision éventuelle qui devrait être prise par l’Organisateur concernant le Concours, y compris tout élément ou situation non prévu(e) par le présent Règlement du Concours. Les décisions de l’Organisateur sont définitives et sans appel.

Article 9 – Modification du Règlement du Concours

9.1. L’Organisateur se réserve le droit de modifier l’organisation et/ou le déroulement du Concours, de le suspendre, de l’écourter ou d’y mettre fin à tout moment, sans notification préalable, sans avoir à se justifier et sans être redevable d’un quelconque dédommagement aux Participants ou à des tiers. En participant au Concours, chaque Participant est automatiquement lié par les modifications du présent Règlement du Concours.

9.2. Si l’une des hypothèses mentionnées à l’article 9.1 devait se produire, l’Organisateur prendrait les mesures nécessaires afin de le mentionner dans les plus brefs délais sur le post Facebook du Concours.

Article 10 – Divisibilité

Si une disposition du présent Règlement du Concours devait être déclarée totalement ou partiellement illégale, nulle ou non exécutoire en vertu du droit applicable, cette disposition ne ferait plus partie du présent Règlement du Concours. La légalité, la validité et le caractère contraignant des autres dispositions du Règlement du Concours n’en seront pas affectés.

Article 11 – Droit applicable et litiges

11.1.  Les Participants s’engagent, en cas de désaccord quant à l’application ou à l’interprétation du présent Règlement du Concours, à rechercher d’abord une solution à l’amiable avec l’Organisateur avant de diligenter une procédure judiciaire.

11.2.  Le présent Règlement du Concours ainsi que le déroulement du Concours même sont soumis au droit belge. En cas de litige, les tribunaux de l’arrondissement de Bruxelles sont seuls compétents, sauf dispositions légales contraires.